Tài liệu môn quản Lý Dự ÁnTài liệu học môn quản Lý Dự ÁnRead More Add your Comment


Green concrete
Concrete is the world’s most important construction material. However, an abundance of r

aw material such as rock, gravel, sand and water in the concrete reaches approximately 75-90% produced annually in North European countries (Concrete for the environment, 2003). Therefore, the quality of concrete does not reach a necessary compressive strength. It is a reason for new technologies which should be discovered. At the same time, the world is tackling global warning and resources problem. New concrete technologies are an environmentally friendly material and are – when correctly produced and used very durable as a consequence. Structures at the ends of their lives can be demolished and recycled as aggregate in new concrete or for road construction. Hence, there are some of these advanced concrete technologies to examine in this paper.

Development of a Sustainable Concrete Waste Recycling System - Application of Recycled Aggregate Concrete Produced by Aggregate Replacing Method (Yasuhiro Dosho) (Journal of Advanced Concrete Technology, Volume 5.1 (2007): In this paper, the research showed the reuse of construction waste is highly essential from the viewpoint of Life Cycle Assessment (LCA) and effective recycling of construction resources. Therefore, a promotion of the reuse of construction waste is necessary to achieve three basic concepts: (1) assurance of safety and quality, (2) decrease of environmental impact, and (3) increase of cost effectiveness of construction. This paper outlines the development of a recycling system, application of recycled aggregate concrete produced by the aggregate replacing method, which is effective in reducing both cost and environmental impact from the viewpoint of LCA for concrete waste generated by the demolition of large-scale buildings. Result of this study showed that the adoption of the developed recycling system was confirmed to recycle concrete waste produced from the demolition buildings in a highly effective manner reducing both recycling cost and environmental impact.


Geopolymer concrete technology (Dr. Erez Allouche) (Sciencedaily, 2009): This research is led by an assistant professor of civil engineering at Louisiana Tech University and associate director of the Trenchless Technology Center. In this paper, the research outlines a comparison between old concrete (Portland cement concrete (PCC)) and new concrete based Inorganic polymer concrete (geopolymer) in pumping carbon dioxide (CO2) into our atmosphere. The research showed the geopolymer will contribute lower CO2 than the PCC do. In addition, geopolymer concrete (GPC) features greater corrosion resistance, substantially higher fire resistance (up to 2400° F), high compressive and tensile strengths, a rapid strength gain, and lower shrinkage in comparison to ordinary Portland cement.Geopolymer Concrete


Read More Add your Comment


Nguyên lý thiết kế nhà dân dụngTài liệu môn nguyên lý kiến trúc nhà dân dụng.
Các bạn download tại đây


Read More Add your Comment


Thư viện Entmake FuntionThư viện Entmake Funtion


 [Thư viện] Entmake Funtion


Read More Add your Comment


Thuyết minh giải pháp kết cấuNội dung

Mục lục:
1. THUYẾT MINH CHUNG:............................................ .................................................. ...2
2. CÁC TÀI LIỆU CƠ SỞ:............................................. .................................................. ....2
3. CƠ SỞ KỸ THUẬT LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ : .................................................. ...............2
3.1. Quy chuẩn, tiêu chuẩn và tài liệu chuyên ngành áp dụng:.............................2
3.2. Vật liệu sử dụng: .................................................. .................................................. .2
3.3. Tải trọng tác động:.......................................... .................................................. ........3
3.3.1. Tĩnh tải :................................................. .................................................. ...........3
3.3.2. Hoạt tải : .................................................. .................................................. .........3
3.3.3. Tải trọng gió :................................................. .................................................. .....3
3.3.3.1. Thành phần tĩnh:............................................ ..............................................3
3.3.3.2. Thành phần động của tải trọng gió: .................................................. .........3
3.3.4. Tải trọng động đất : .................................................. ............................................4
3.4. Tổ hợp tải trọng :................................................. .................................................. ...4
4. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU PHẦN THÂN............................................. ..............5
5. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN:............................................ .................................................. .....6
5.1. Mô hình tính toán: .................................................. .................................................. .6
5.2. Phụ lục chạy dao động công trình: .................................................. .....................6
5.3. Phụ lục tính toán tải trọng gió và động đất............................................ .............6
5.4. Phụ lục kiểm tra chuyển vị công trình............................................ ......................6
A. THUYẾT MINH CHUNG:
1. THUYẾT MINH CHUNG:
Hồ sơ thiết kế cơ sở của công trình “Nhà ở cao tầng ....” được lập trên các nguyên tắc sau:
1. Yêu cầu của hồ sơ thiết kế kiến trúc do chủ đầu tư cung cấp.
2. Các tài liệu tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của nhà nước.
3. Kính nghiệm thiết kế, thi công thực tế của nhà thầu tư vấn.
4. Các tài liệu chuyên ngành khác.
Mô tả chung quy mô của công trình:
o Số tầng cao: 25 tầng.
o Số tầng kỹ thuật 01 tầng
o Số tầng hầm: 02 tầng.
o Chiều rộng của công trình: 91,33 m.
o Chiều dài của công trình: 107,55 m.
o Chiều cao của công trình: 107,8 m.
2. CÁC TÀI LIỆU CƠ SỞ:
• Hồ sơ thiết kế kiến trúc do chủ đầu tư cung cấp.
• Nội dung kỹ thuật trao đổi trong các cuộc họp với Chủ đầu tư và tư vấn thiết kế kiến trúc.
• Hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và nhà thầu.
3. CƠ SỞ KỸ THUẬT LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ :
3.1. Quy chuẩn, tiêu chuẩn và tài liệu chuyên ngành áp dụng:
Công trình được thiết kế theo các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam và các tiêu chuẩn của nước ngoài
được chấp thuận tại Việt Nam được sử dụng trong trường hợp không có các tiêu chuẩn Việt Nam tương
đương. Cụ thể các danh mục tiêu chuẩn như sau:
�� TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động.
�� TCVN 229 :1999 Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió.
�� TCVN 375:2006 Thiết kế công trình chịu động đất.
�� TCVN 356:2005 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép.
�� TCVN 338:2005 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép.
�� Eurocode 2:Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép (Tiêu chuẩn châu Âu).
3.2. Vật liệu sử dụng:
Bê tông
Cấp Mác Loại cấu kiện Rb MPa Rbt MPa
B35 M450 Kết cấu cột, dầm, sàn ... 19.5 1.3
Cốt thép:
Loại thép RS MPa
CB400-V (AIII,CIII) TCVN 1651-1985 365
CB300-V (AII,CII) TCVN 1651-1985 280
CB240-T (AI,CI) TCVN 1651-1985 225
3.3. Tải trọng tác động:
3.3.1. Tĩnh tải :
Bê tông cốt thép: 25 kN/m3
Thép : 78.5 kN/m3
Tường xây bao công trình (gạch đặc): 20 kN/m3
Tường xây ngăn trong công trình (gạch BT nhẹ): 12 kN/m3
Vữa : 18 kN/m3
Gạch lát : 22 kN/m3
3.3.2. Hoạt tải :
Khu vực Hoạt tải tiêu chuẩn (daN/m2)
Căn hộ 150
Văn phòng 200
Phòng họp, tiếp tân 400
Phòng đợi, sảnh triển lãm 400
Sảnh vào, cầu thang, hành lang 300
Nhà hàng 400
Cửa hàng, khu dịch vụ 400
Mái có sử dụng 150
Mái không sử dụng 75
Gara để xe 500
3.3.3. Tải trọng gió :
3.3.3.1. Thành phần tĩnh:
Phần tải trọng gió tĩnh tác động lên công trình được tính toán theo công thức sau:
W = Wo x c x k x n (kG/m2).
Trong đó:
W0: Giá trị áp lực tiêu chuẩn của tải trọng gió.
k: Hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao.
c: Hệ số khí động của tải trọng gió.
n: là hệ số vượt tải.
Xác định các giá trị trong công thức tải gió tĩnh:
+ Công trình nằm ở Hà Đông - Hà Nội: Theo TCVN 2737-95 là vùng có áp lực gió II.B
=> Wo = 95 kG/m2
+ Phần gió đẩy hệ số C= + 0,8
+ Phần gió hút hệ số C= - 0,6
+ Hệ số vượt tải của tải trọng gió n=1,2
3.3.3.2. Thành phần động của tải trọng gió:
Bài toán phân tích động lực của công trình được thực hiện bởi chương trình Etabs 8.5.
Theo tiêu chuẩn TCXD 2737–1995, tần số dao động giới hạn cho công trình ứng với vùng gió II
cho công trình bê tông cốt thép là f L= 1.3.
Công thức tính toán :
Wp(ki) = n*Mk . ξi . ψi . yki
Trong đó :
n : Hệ số vượt tải của tải trọng gió =1,2
Mk : Khối lượng tập trung của phần công trình thứ k
ξi : Hệ số động lực ứng với dạng dao động riêng i, phụ thuộc vào thông số e và độ giảm lôga của
dao động.
γ : Hệ số độ tin cậy của tải trọng gió. γ = 1.2
Wo : Giá trị áp lực tiêu chuẩn của tải trọng gió
fi : Tần số dao động riêng thứ i
ψi : Hệ số được xác định bằng cách chia công trình thành r phần trong phạm vi mỗi phần tải trọng
gió coi như không đổi:
yki : Dịch chuyển ngang của trọng tâm phần thứ k ứng với dạng dao động riêng thứ i.
Kết quả tính toán xem phụ lục tính toán.

3.3.4. Tải trọng động đất :
Tải trọng động đất được tính toán theo tiêu chuẩn 375:2006
Công trình được xây dựng tại Hà Nội, theo bảng phân vùng gia tốc nền,
đỉnh gia tốc nền tham chiếu của khu vực huyện Từ Liêm là 0,108g.
Hệ số tầm quan trọng của công trình theo bảng phân cấp công trình là 1,25.
Chi tiết tính toán phổ phản ứng thiết kế xem phụ lục tính toán.
4. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU PHẦN THÂN
Giải pháp kết cấu phần thân của công trình: Kết hợp khung bê tông với lõi cứng để cùng tham
gia chịu lực.
Hệ lõi, vách cứng được bố trí và tính toán để chịu toàn bộ tải trọng ngang cho công trình đồng
thời tham gia chịu tải trọng đứng cho công trình, sử dụng bê tông mác 450#.
Hệ cột chủ yếu chịu tải trọng đứng. Cột được đổ tại chỗ tại công trường sử dụng bê tông mác
450#.
Kết cấu dầm sàn sử dụng dầm sàn dự ứng lực bán tiền chế mác 450# và được toàn khối hoá
tại công trường bằng lớp bê tông đổ bù mác 450# kết hợp lưới thép D5a150.
Cấu kiện dầm và Panel được tính toán và cấu tạo như mô hình dầm đơn giản.
Liên kết giữa dầm tiền chế với cột toàn khối và vách sử dụng thép chờ sẵn tại đầu dầm, liên kết
giữa dầm tiền chế với dầm tiền chế khác sử dụng lỗ chờ tại đầu dầm để liên kết với thép chờ tại vai,
liên kết này được điền đầy bằng vữa không co mác 550#. Các liên kết giữa dầm với cột, vách được
tính toán là liên kết khớp, tại 2 đầu dầm bố trí thép momen âm cấu tạo.
Đây là giải pháp kết cấu hợp lí cho công trình, vừa đảm bảo khả năng chịu lực và ổn định của
công trình, vừa đẩy nhanh tiến độ thi công và tiết kiệm chi phí xây dựng.
5. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN:
5.1. Mô hình tính toán:
o Mô hình không gian công trình.
Phần kết cấu công trình được mô hình tính toán trên cơ sở phản ánh sát nhất sự làm việc của kết
cấu. Sừ dụng phần mềm phần tích kết cấu Etabs 8.5 để phần tích nội lực phát sinh, trong đó các cấu
kiện dầm, cột được mô tả bởi các phần tử thanh, các cấu kiện vách lõi cứng, phần tử sàn được mô
tả bởi các phần tử shell.
o Mặt bằng nút chân cột
5.2. Phụ lục chạy dao động công trình:
o Bảng khối lượng dao động theo tầng
o Bảng chu kì dao động.
5.3. Phụ lục tính toán tải trọng gió và động đất
o Xem bảng tính chi tiết:
o Tính tải và hoạt tải xem mục 3.3 và bảng tính chi tiết.
5.4. Phụ lục kiểm tra chuyển vị công trình.
Chuyển vị đỉnh giới hạn của nhà có kết cấu khung vách chịu lực:
S = H/750 = 16,3 cm
Chuyển vị thực tế của nhà do tải trọng gió gây ra:
Theo phương X: 11,8 cm
Theo phương Y: 9,3 cm


Read More Add your Comment


Bản thuyết mình kết cấu nhà văn phòngBản thuyết mình kết cấu nhà văn phòng được chia sẻ từ blog k3102a.info
Các bạn tham khảo

http://www.mediafire.com/?mvujhp3lt4a6z0a


Read More Add your Comment


Bản vẽ lan can cầu Cần ThơBản vẽ lan can cầu Cần Thơ

Hình ảnh
Sưu tầm tư bantui

Download

Xem thêm: Bản vẽ Cầu Cần Thơ


Read More Add your Comment


Tổng hợp các loại đồ án xây dựngBộ sưu tập khổng lồ các loại ĐỒ ÁN chuyên ngành Xây Dựng
1. BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 (3 file rar khoảng 25Mb)
http://www.mediafire.com/?m38q43jn4182zm8
http://www.mediafire.com/?r9evrxrqrcni182
http://www.mediafire.com/?qna3374wyd03v3a
2. BÊ TÔNG CỐT THÉP 2(1 file rar khoảng 36Mb)
http://www.mediafire.com/?clt5qebhutvlt6u
3. KIẾN TRÚC DÂN DỤNG(1 file rar khoảng 8Mb)
http://www.mediafire.com/?kly2qcplsdm5xps
4. KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP(1 file rar khoảng 5Mb)
http://www.mediafire.com/?926gsfjcxg4cbko
5. KẾT CẤU THÉP(4 file rar khoảng 73Mb)
part1:http://www.mediafire.com/?i2m8y699ggkdc1r
part2:http://www.mediafire.com/?7y4imx1n82744vb
part3:http://www.mediafire.com/?vxez37m6sjq40q7
part4:http://www.mediafire.com/?q4xnqr3g17dnso6
or: http://www.mediafire.com/?xramh4v5p2sfj28
6. NỀN MÓNG(3 file rar khoảng 50Mb)
part1:http://www.mediafire.com/?clvpaeenwa9ejsy
part2:http://www.mediafire.com/?220j9ww30i1812f
part3:http://www.mediafire.com/?g9b8o8thcur2jxc
7. KỸ THUẬT THI CÔNG 1(4 file rar khoảng 200Mb)
http://www.mediafire.com/?49a421c7tc6z846
part1:http://www.mediafire.com/?dgtd3d5f7dxz04f
part2:http://www.mediafire.com/?t45hf6fbinj8bm9
part3:http://www.mediafire.com/?33jn5ibbbfvqh47
8. Còn đây là ĐA KTTC1 của thầy Ng Văn Chính
http://www.mediafire.com/?vb88d077cslp96d
9. Còn đây là ĐA KTTC1 của thầy Hiếu
http://www.mediafire.com/?clt2pltnctuuaf2
10. Còn đây là ĐA KTTC1 của thầy Huỳnh Vinh
http://www.mediafire.com/?ho9yv4ccsyloojo
11. TỔ CHỨC THI CÔNG(4 file rar khoảng 320Mb)
http://www.mediafire.com/?acca6ycgj6ajuc4
part1:http://www.mediafire.com/?df79qljrdmlytv9
part2:http://www.mediafire.com/?rro48u76sdzvd9u
part3:http://www.mediafire.com/?o3mso7hhblfgbnu
12. Còn đây là ĐA TCTC của thầy Hiếu+ thầy Chính
http://www.mediafire.com/?0wto0mdhe3e42a5
13. Sách chọn ôtô tự đổ:http://www.mediafire.com/?3tdyneaeqbvmblg
14. ĐM 24-1776 làm ĐA tctc:http://www.mediafire.com/?yi6h6dp2c9eo05s
15. ĐA TỐT NGHIỆP
ĐA KÊT CẤU CHÍNH(50%); THẦY PBLỘC HƯỚNG DẪN; BẢO VỆ THÁNG 6 NĂM 2010
http://www.mediafire.com/?ppq7divavq8cwuc
ĐA THI CÔNG CHÍNH(50%); THẦY ĐCTHUẬT HƯỚNG DẪN; BẢO VỆ THÁNG 6 NĂM 2009
http://www.mediafire.com/?243355hn9yi1ypt
ĐA KÊT CẤU CHÍNH(50%); THẦY HMSƠN HƯỚNG DẪN; BẢO VỆ NĂM 2003
http://www.mediafire.com/?vdi2sdsq442d51w
ĐA TỐT NGHIỆP(chắc là cái này bảo vệ năm 2000 hay 2001 gì đó)
http://www.mediafire.com/?xytvtdm72al
http://www.mediafire.com/?1djic0xqicq
ĐÂY LÀ CÁC TÀI LIỆU+ PHẦN MỀM HỖ TRỢ LÀM ĐA TỐT NGHIỆP:
Một số TCXD VN:http://www.mediafire.com/?0xhfhe92oifr2ik
Phần mềm nội suy:http://www.mediafire.com/?u8966fgtxt4afmo
Bộ gõ Unikey4.1 :http://www.mediafire.com/?wzizny0tkyx
PM chuyển đổi các loại FONT:http://www.mediafire.com/?ru2zg69vlo3n9h3
PM chuyển hình ảnh từ SAP sang CAD:http://www.mediafire.com/?1qu1k12mtvyvhva
PM chuyển hình ảnh từ CAD sang WORD:http://www.mediafire.com/?5ueuad8jjzive0s
Hướng dẫn coppy từ EXCEL sang WORD sao cho đẹp(để làm ĐA tốt nghiệp):http://www.mediafire.com/?b3z8dbpdbw0hd5n
Giáo trình SAP2000(của thầy Thạc Vũ):http://www.mediafire.com/?jn6zpimagc7mu8c
Thư viện tổng hợp 2D:http://www.mediafire.com/?h3fd3db4ddchts3

SAU NÀY BẠN NÀO LÀM ĐATN KẾT CẤU CHÍNH (50%) THÌ VÀO ĐỊA CHỈ NÀY SẼ RẤT CÓ ÍCH:http://www.mediafire.com/thacvu
Trong trang này có đầy đủ các loại từ phần mềm,file excel,file hướng dẫn làm ĐATN phần kết cấu chính.

VÀ ĐÂY LÀ TRỌN BỘ SÁCH VỀ THI CÔNG(rất có ích khi làm TN phần thi công chính 50%)
Các biện pháp thi công4 file rar khoảng 140Mb):
http://www.mediafire.com/?bydyh6g18nbsqkf
http://www.mediafire.com/?o9opp9rpxm63b8a
http://www.mediafire.com/?jj0kh092u35gngq
http://www.mediafire.com/?idsfj1wj19mj9af
Cọc Baret;cọc ép; cọc nhồi :
http://www.mediafire.com/?8qi7m6tgf6b67ea
http://www.mediafire.com/?bc80gmdfw41oq51
http://www.mediafire.com/?1c6lc21s0ar62ap
Tài liệu tổ chức:http://www.mediafire.com/?93zw5t19cm87oo9
Công nghệ TOPDOWN,TƯỜNG CHẮN:
http://www.mediafire.com/?qr6yfk97y1b029t
http://www.mediafire.com/?dliqjv4h99blo59
http://www.mediafire.com/?2jmbga6j1v95c39

......

16. Đồ án bê tông cốt thép 1:
http://www.mediafire.com/?nkmyq0z13ol
Thuyết minh: http://www.mediafire.com/?jmm0jxwctfg
17. Đồ án Bê tông cốt thép II
http://www.mediafire.com/?mnbhytv4tmd
18. Đồ án Nền móng
http://www.mediafire.com/?1bmmjmiyzzw
19. Đồ án Kết cấu thép
http://www.mediafire.com/?dzmmdomdqi4
20. Hướng dẫn thuyết minh đồ án tốt nghiệp
http://www.mediafire.com/?0qmtm4njj4j
21. Đồ án cơ sở kiến trúc
http://www.mediafire.com/?tjmfmudimmy
22. Đồ án kết cấu thép và cọc khoan nhồi
http://www.mediafire.com/?iwwyjjajw0z
http://www.mediafire.com/?23lmijwzknj
http://www.mediafire.com/?nmhl4zztluj
http://www.mediafire.com/?jzt0rjzyghg
23. Kho đồ án ngành THXD của DHXD:
http://www.4shared.com/dir/4304137/552f473...ot_Nghiep_.html
24. Một số đồ án mẫu về xây dựng
http://www.4shared.com/account/file/356887..._DATN_hung.html
http://www.4shared.com/account/file/357541..._chung_beo.html
http://www.4shared.com/account/file/351653..._thanh_gia.html
25. Đồ án tổ chức thi công
http://www.mediafire.com/?o01zyiyzimo
26. Thêm một mẫu đồ án BTCT 1 tiếp
http://www.mediafire.com/?u5tuf3lrzku
27. Tiện ích hỗ trợ tính toán kết cấu thép - khung nhà thép bằng file excel.
Rất tiện dụng cho các bác làm đồ án kết cấu thép, thiết kế và tính toán nhà thép công nghiệp có cái này thì làm chỉ mất 5' là thiết kế xong thôi à , cực HOT
http://www.mediafire.com/?zzzmytm3wgn
28. Đồ án kết cấu thép - nhà công nghiệp 1 tầng (Thuyết minh + Bản vẽ)
http://www.mediafire.com/?hdtj2eoogod
29. Đồ án thi công. Đây là một số mẫu đồ án môn kỹ thuật thi công, file > 23Mb các bạn có thể tham khảo.
http://www.4shared.com/get/39727635/ef3540...Thi_cong_1.html
30. Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công khán đài 4 cột
http://www.box.net/shared/bfhqti70cs
31. Đồ án tốt nghiệp sàn dự ứng lực K47 DHXD
http://www.4shared.com/file/55969588...ified=bb8280f1
32. Đồ án tốt nghiệp kết cấu nhà thép công nghiệp
http://www.4shared.com/file/56008664...ified=bb8280f1
33. Đồ án tốt nghiệp - Cọc khoan nhồi
Đồ án 1: http://www.4shared.com/file/56463464...ified=bb8280f1
Đồ án 2: http://www.4shared.com/file/56464279...ified=bb8280f1
34. Đồ án thiết kế nhà cao tầng đầy đủ từ đầu tới cuối: 18 tầng, 1 hầm sâu 3.3m, tổng chiều cao 66.35m.
http://www.box.net/shared/0c27eawgoo
35. Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
http://www.4shared.com/file/34187342...ified=f9313d65
36. Đồ án thiết kế kiến trúc công trình 8 tầng, tổng chiều cao 32.7m
http://www.box.net/shared/ikcax3s4k4
37. Đồ án tốt nghiệp ngành cầu đường bộ
Acad1 : http://www.box.net/public/loxgv6lamd
Acad2 : http://www.box.net/public/r03mh7zn8p
Word : http://www.box.net/public/d5qxxpjvp7
38. Chuyên đề xử lý nền đất yếu :
http://www.box.net/public/utaaaapdcg
39. Đồ án Tốt Nghiệp đề tài: Thiết kế Công trình Bưu Điện Huế
http://rapidshare.com/files/86287855/BUU_DIEN_HUE.rar
40. Đồ án tổ chức thi công
http://www.box.net/shared/yhw0as9wkg
41. Đồ án nền móng công trình
http://www.box.net/shared/t3fdtuw0gw
42. Đồ án kinh tế xây dựng
http://www.mediafire.com/?g5myyt2yezy
43. Đố án cấp nước đô thị
Sầm Sơn
http://www.4shared.com/file/63687880/1b49d...on.html?dirPwdV erified=a0a41122
Bắc Ninh
http://www.4shared.com/file/63689297..._BAC_NINH.html
Nam Định
http://www.4shared.com/file/63689806/da2c8...html?dirPwdVeri fied=a0a41122
Bạc Liêu
http://www.4shared.com/file/63688902/643f4...html?dirPwdVeri fied=a0a41122
Hà Tĩnh
http://www.4shared.com/file/63688406/6b8a1...html?dirPwdVeri fied=a0a41122
Phước Long
http://www.4shared.com/file/63688255/8b79c..._-_Phuoc_Long.h
tml?dirPwdVerified=a0a41122
44. Đồ án nước sinh hoạt cho 72000 dân
http://www.4shared.com/file/36161768...72000_dan.html
45. Đồ án chuẩn bị kỹ thuật-kỹ thuật môi trường đô thị
http://www.megaupload.com/?d=K4P7NTUA
46. Một số đồ án tốt nghiệp khoa chuyên tu - tại chức
http://www.box.net/shared/lcbk2qww0o
http://www.box.net/shared/tniaxk4ggs
http://www.box.net/shared/yj89uw4gg0
47. Đồ án môn nền móng: Thiết kế móng băng và móng cọc (bao gồm đầy đủ bản vẽ và thuyết minh tính toán)
http://www.mediafire.com/?ehezyxn3woj
48. Đồ án BTCT 1 - Sườn dầm toàn khối loại bản dầm
http://www.mediafire.com/?nh1zhwnwwbm
49. Đồ án BTCT - Thiết kế sàn BTCT toàn khối theo TCXDVN 365-2005
http://www.mediafire.com/?tkzonzmuwiy
50. Đồ án BTCT 1 - Thiết kế sàn sườn có bản loại dầm (đầy đủ bản vẽ và thuyết minh tính toán)
http://www.mediafire.com/?4gqzmztomvm
51. Đồ án tổ chức thi công nhà công nghiệp
http://www.mediafire.com/?cg4oyoognzm
52. Đồ án quy hoạch cảng
http://www.mediafire.com/?ti0mzdmymvd
53. Một số bản vẽ mẫu đồ án thiết kế cầu
http://www.mediafire.com/?yvaqnijkfyt
54. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư cầu đường - Đề tài thiết kế cầu Bà Lớn
Tải trọng thiết kế H30, XB80, khổ cầu 7.5m x 2x1.5m - Cực kỳ đầy đủ từ bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công cho tới thuyết minh tính toán . Dung lượng 6.5Mb
http://www.mediafire.com/?nzvyndlfc0y
55. Đồ án tốt nghiệp cầu đường - Đề tài thiết kế cầu dây xiên
Đầy đủ cả thuyết minh, bản vẽ, biện pháp thi công và một số tiện ích kèm theo
http://www.mediafire.com/?ym34w4tw4yt
56. Tổng hợp một số đồ án Thuỷ công - Thi công cống lộ thiên
http://www.mediafire.com/?3jgtwydrtuy
57. Tuyển tập bài tập và đồ án sinh viên kiến trúc - Từ năm 1 cho đến năm cuối, đủ cả
http://www.mediafire.com/?1cfxtdchqyy
58. Một số đồ án mẫu thiết kế Tổ chức thi công nền đường ôtô (4 mẫu đồ án tất cả)
http://www.4shared.com/file/54962886...A_XDND_M1.html
http://www.4shared.com/file/54964027...A_XDND_M2.html
http://www.4shared.com/file/54964026...A_XDND_M3.html
http://www.4shared.com/file/54964025...A_XDND_M4.html
59. Đồ án đường 3: Thiết kế nút giao thông thành phố
http://www.mediafire.com/?untjz2kdwmm
60. Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường - Thiết kế đường giao thông
http://www.mediafire.com/?ero4kwatm0z
70. Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường bộ - Thiết kế tuyến đường tỉnh Quảng Nam
http://www.mediafire.com/?jgtiqimwjzz
71. Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường bộ - Thiết kế tuyến đường tỉnh Quảng Trị
http://www.mediafire.com/?0ijzdjnrhxz
72. Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường - Thiết kế cầu Super Tee 3x40 và cầu dây văng 99.5 + 210 + 99.5m Super tee 3x40mhttp://www.mediafire.com/?mytwtdhelno
73. Đồ án thiết kế tổ chức thi công mặt đường ôtô
http://www.mediafire.com/?wnzrr0e0y22
74. Đồ án môn học thiết kế tổ chức thi công nền đường đào (2 mẫu)
http://www.mediafire.com/?okv1rczdzjw
75. Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường
- Thiết kế cầu dầm liên tục BTCT ứng suất trước 56+80+56m và 2 nhịp cầu dẫn BTCT ƯST 2x33m.
- Thiết kế cầu thép liên hợp bản BTCT 9 x 28m
- Thiết kế cầu dây văng 3 nhịp 61+125+61m
http://www.mediafire.com/?2ujoyyndciy
76. Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường: Thiết kế tính toán cầu qua sông 240m
- Thiết kế cầu dầm liên tục 70+100+70m
- Thiết kế cầu dầm Super T căng trước đổ bản sau
- Thiết kế cầu dàn thép 3 nhịp 80x80x80m
- THiết kế thi công kết cấu nhịp bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng
http://www.mediafire.com/?gmnztjhxkjj
77. Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đương: Thiết kế tính toán cầu 200m
- Thiết kế cầu liên tục đúc hẫng 60+80+60m
- Thiết kế cầu dây văng 46+98+46m
- Thiết kế cầu dầm Super T 5x40m
http://www.mediafire.com/?l4yymklzl4a
78. Mẫu đồ án tốt nghiệp khoa XD - Thiết kế và tính toán nhà chung cư thấp tầng (Bản FULL)
Gửi tặng các bạn 1 bộ luận đồ án tốt nghiệp khoa XD khóa 99-04 chuyên đề thiết kế nhà chung cư thấp tầng , cực kỳ đầy đủ bao gồm:
1. Phần kiến trúc:
- Bản vẽ kiến trúc
- Thuyết minh tính toán và lựa chọn phương án kiến trúc
http://www.mediafire.com/?jwagrztthnd
2. Phần kết cấu:
- Bản vẽ tính toán kết cấu
- Thuyết minh tính toán kết cấu móng, sàn, dầm, cột, thang v.v..
http://www.mediafire.com/?okumzmuyd5f
3. Phần thi công:
- Bản vẽ biện pháp thi công: biện pháp thi công móng, thân, hoàn thiện v.v..
- Thuyết minh biện pháp thi công
http://www.mediafire.com/?jtyn5tyzjzq
79. Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công khán đài 4 cột
http://www.mediafire.com/?ijmmhonzmyc
80. Đồ án thiết kế nhà cao tầng đầy đủ từ đầu tới cuối: 18 tầng, 1 hầm sâu 3.3m, tổng chiều cao 66.35m.
http://www.mediafire.com/?nf2kmyf1nir
81. Đồ án thiết kế kiến trúc công trình 8 tầng, tổng chiều cao 32.7m
http://www.mediafire.com/?jiozzjdjcvr
82. Đồ án tốt nghiệp ngành cầu đường bộ
Acad1 : http://www.mediafire.com/?qmn3ztd2hoj
Acad2 : http://www.mediafire.com/?z30og2xkzm2
Word : http://www.mediafire.com/?5jtg2tmzzz3
83. Chuyên đề xử lý nền đất yếu :
http://www.mediafire.com/?thzhyzcmnnm
84. Đồ án tổ chức thi công
http://www.mediafire.com/?qmmmjmd2rzk
85. Đồ án nền móng công trình
http://www.mediafire.com/?mdgg2u2aawm
86. Đồ án tốt nghiệp khoa XD - Thiết kế khách sạn 9 tầng 1 tầng hầm ở Nha Trang
Đầy đủ chi tiết bản vẽ để thi công, bao gồm cả kiến trúc và kết cấu
http://www.mediafire.com/?vz5m5oomiyi
87. Đồ án tốt nghiệp khoa XD - Trụ sở công ty bảo hiểm nhân thọ Hà Nội (9 tầng)
Đầy đủ chi tiết bản vẽ để thi công, bao gồm cả kiến trúc và kết cấu
http://www.mediafire.com/?ymym0jtmtbg
88. Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ xây dựng - Đề tài Công nghệ thi công tường Barrette trong điều kiện đất nền Hà Nội
http://www.mediafire.com/?hwgdiyyji2u
89. Đồ án xử lý nước thải mía đường
http://www.mediafire.com/?iyg2gmhozz4
90. Đồ án xử lý nước thải nhà máy giấy công suất 1000m3
http://www.mediafire.com/?mwdnzuijdzo

Mình up thêm mấy cái đồ án xử lí nước mới sưu tầm nữa nà!Mọi người xem có ích thì tham khảo nha!
91. Bản vẽ Đồ án xử lý nước ngầm 4400m3/ngđ
92. XLNT Bệnh viện binh dân đa năng
93. Đánh giá hiệu quả xư lý kị khí hiếu khí
94. Đồ án XLNT nhà máy giấy
95. Đồ án XLNT giết mổ
96. Đồ án XLNT mía đường
97. Đồ án cấp nước
98. Thoát nước Linh Trung
99. HTCN Châu Đốc- An Giang
100. CN khu công nghiệp Lê Minh Xuân
101. Nước thải 5000 dân
102. XLNTBaiRacDongThanh
103. Pham_Dinh_Chuong-_TTTK_XLNT_Nganh_thuoc_da_.rar
104. Phuong_Thanh_TTTK_XLNT_det_nhuom_Binh_Loi.rar
105. nghien_cuu_xu_ly_nuoc_ep_rac_tai_cac_tram_trung_ch uyen_trong_TP.HCM.rar
106.nghien_cuu_cong_nghe_xu_ly_nuoc_thai_DOP_nha_may_L G_ViNA_voi_quy_trinh_hieu_khi.rar
107. do an cap nap nuoc sam son
108. Đồ án cấp nước hà Tĩnh
109. Đồ án cấp nước Diêu Trì - Phước Long
110. Đồ án cấp nước Bạc Liêu
111. Đồ án cấp nước thị xã bắc Ninh
P/s: Nguồn & pass (nếu có): nuoc.com.vn

Thêm mấy cái đồ án này nữa nà!!!
112. DA MONG1.
http://www.ziddu.com/download/6610843/daMONG1.rar.html
113. DA BTCT1
http://www.ziddu.com/download/6610842/Doan...etminh.rar.html
114. DA BTCT2
http://www.ziddu.com/download/6610841/da...2.rar.html
http://www.ziddu.com/download/6610836/Be...2.rar.html
http://www.ziddu.com/download/6563593/DAbt...thuat1.rar.html
115. DA Thep 1+2
http://www.ziddu.com/download/6610840/dathep1_2.rar.htm
http://www.ziddu.com/download/6610835/dathep1.rar.html

116. Ket cau be tong cot thep.dwg
117. Ket cau nha be tong cot thep.dwg
118. Ket cau nha thep (CIE).dwg
119. Ki thuat thi cong (DAT).dwg
120. Kien truc dan dung4.dwg
121. Ky thuat thi cong lap ghep.dwg
122. Nen va mong.dwg
123. Thong lan 3.rar
124. To chuc thi cong.dwg

124. RE: Đồ án tốt nghiệp xây dựng dân dụnghttp://www.mediafire.com/?tmzidjobtmm
http://www.mediafire.com/?hm4mwwwzyre
http://www.mediafire.com/?zmumgzujj1n
http://www.mediafire.com/?dgyw4mmxd2z
http://www.mediafire.com/?uyzgz3fmzhj
http://www.mediafire.com/?evigmumknqx
http://www.mediafire.com/?yd5gxneyw5z


Read More Add your Comment


File cad thư viện bản vẽ ngói lợp và hoa sắt.Thư viện này hữu ích cho ai làm thiết kế,có rất nhiều mẫu đẹp và chi tiết,

 File cad thư viện bản vẽ ngói lợp và hoa sắt.http://www.mediafire.com/download.php?4ua75w0dwdf774p


http://www.mediafire.com/download.php?hk82dlp0a1gxuoe


Pass unlock MF : hieu.nuce


Read More Add your Comment


Bản vẽ Cấu tạo ván khuôn đúc dầm chữ I kéo sau
Cấu tạo ván khuôn đúc dầm I kéo sau
Download: http://www.mediafire.com/?4l1t43kfbkz93bd


Read More Add your Comment


Hồ sơ thiết kế nhà dân và biệt thự
Read More Add your Comment


Đồ án thi công nhà cao tầng
Read More Add your Comment


Bản vẽ Viện Anh Ngữ ĐHĐNBản vẽ Viện Anh Ngữ - Đại Học Đà Nẵng


http://www.mediafire.com/?ianqznyxyzi


Read More Add your Comment


Một số bản vẽ mẫu biệt thựMột số bản vẽ mẫu biệt thự


-Biệt thự phố : 
-Biệt thự Full :

-2 mẫu biệt thự khác : 
http://www.mediafire.com/?ozmzjjdmwd3
http://www.mediafire.com/?qnnthtnumzw


Read More Add your Comment


File cad Bản vẽ móng băngFile cad Bản vẽ móng băng

Một vài bản vẽ móng băng để anh em tham khảo trong quá trình học cũng như làm đồ án,


Read More Add your Comment


Thư viện bản vẽ đình chùaThư viện các bản vẽ cad về đình chùa của Việt Nam
Thư viện bản vẽ đình chùa 


Read More Add your Comment


Bản vẽ Cầu Cần Thơ - Vĩnh Long
File cad Bản vẽ Cầu Cần Thơ - Vĩnh Long


Download: ....................


Read More Add your Comment


Bản vẽ mẫu lan can, tay vịn
Bản vẽ mẫu lan can, tay vịnRead More Add your Comment


Bản vẽ Cấu tạo bệ đúc dầm super T
Cấu tạo bệ đúc dầm super T


Read More Add your Comment


Bản vẽ các loại gối cầu (File CAD DWG)Bản vẽ các loại gối cầu

Một số bản vẽ gối cầu: Gối cao su, gối chậu...

Download:
http://www.mediafire.com/?4doga2ffi695ud9


Read More Add your Comment


File CAD bản vẽ ba na hills mountain resortbản vẽ ba na hills mountain resort

Read More Add your Comment


File cad Bản vẽ Phan thiết resortBản vẽ Phan thiết resort


Đầy đủ 

Mặt bằng tổng thể
http://www.mediafire.com/?7qb3fxw0bb5whq6


Read More Add your Comment


Bản vẽ chi tiết sàn nâng
Bản vẽ chi tiết sàn nângRead More Add your Comment


File CAD bản vẽ các loại xe làm đườngFile CAD bản vẽ các loại xe làm đườngRead More Add your Comment


Bản vẽ các loại máy nâng hạ (file CAD)
Bản vẽ các loại máy nâng hạRead More Add your Comment


Thư viện Bản vẽ các loại xe tải
Bản vẽ các loại xe tảiRead More Add your Comment


File CAD bản vẽ máy cắm bấc thấm
File CAD bản vẽ máy cắm bấc thấm (file DWG)Read More Add your Comment


Bản vẽ cad máy bơm bê tôngBản vẽ cad máy bơm bê tôngRead More Add your Comment


Mẫu bản vẽ cẩu thápMẫu bản vẽ cẩu tháphttp://www.mediafire.com/?c266a2q09dq2wb2


Read More Add your Comment


Đồ án bê tông cốt thép 2
Đồ án bê tông cốt thép IIRead More Add your Comment


Đồ án Nền móng
Read More Add your Comment


Đồ án Kết cấu thép
Đồ án Kết cấu thép


Read More Add your Comment


Mẫu Đồ án bê tông cốt thép 1 + Thuyết minh
Đồ án bê tông cốt thép I + Thuyết minh


http://www.mediafire.com/?2ezmuz1ogmn

[Bản vẽ] Đồ án bê tông cốt thép I

Đồ án bê tông cốt thép I
http://www.mediafire.com/?ewtjmmzmy2d


Read More Add your Comment


Bản vẽ Mẫu các loại cọc khoan nhồiBản vẽ  Mẫu các loại cọc khoan nhồi


1. Cọc KN D=1m:

2. Cọc KN D=1.2m:

3. Cọc KN D=1m:


Read More Add your Comment


Một số bản vẽ mẫu Cầu đúc hẫngMột số bản vẽ mẫu trợ giúp cho đồ án tốt nghiệp của sinh viên

I. Cầu đúc hẫng

1. Bố trí chung:

2. Bố trí cốt thép mố:

3. Bố trí cốt thép thân trụ:

4. Bố trí thanh bar đỉnh trụ:


Read More Add your Comment


Thiết kế môn học, BTL Chuyên ngành cầu đường bộ
Thiết kế môn học, Bài tập lớn Chuyên ngành cầu đường bộ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 
Chuyên ngành: Cầu - Đường bộ

A. BÀI TẬP LỚN

1. BTL Mố trụ cầu
2. BTL Kết cấu thép
3. BTL Kiểm định cầu
4. BTL Cầu bê tông F2
5. BTL Tổ chức thi công đường
6. BTL Thiết kế đường ôtô
7. BTL Thi công cầu

B. THIẾT KẾ MÔN HỌC

1. TKMH Kết cấu bê tông
2. TKMH Nền và móng
3. TKMH Cầu bê tông F1
4. TKMH Cầu thép F1

Link folders: 
Mã:
http://www.mediafire.com/?78ys82r8x3s95


Read More Add your Comment


Liên hệ quảng cáo:

Vẽ Tranh Đẹp - Cao Hồng Art

 

Total Pageviews

Theo dõi qua email

Phong thuỷ xây dựng

Diễn đàn xây dựng

© 2010 Learning - Thư Viện Tài Liệu Xây Dựng All Rights Reserved Xây Dựng Converted into Blogger Template by Diễn đàn xây dựng